21km 트레일런 (조소앙기념관 코스)

21k 트레일런

  • 1cp : 6k지점 감악운정
  • 2cp : 11k지점 신암저수지 입구
  • 3cp : 14k 악귀봉
  • 4cp : 14.5k 임꺽정봉

3km 트레킹

3k 걷기

  • 1cp : 1.7k지점 봉암저수지 뚝방
  • 2cp : 3k지점 숲길놀이터